• Anasayfa
  • |
  • ÝSKENDERUN VE MERSIN LIMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜKLERI

ÝSKENDERUN VE MERSIN LIMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜKLERI

YLGY: Mersin Deniz Ticaret Odasy’nyn 21.02.2003 tarih ve 23/2003 No’lu Sirküler yazysy. Sayyn Üyemiz, Ylgi yazy ile TCDD Genel Müdürlü?ü’nün Basyn Bülteni yayymlanmaktadyr. Bu Basyn Bülteninde; 1- Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birle?ik Devletleri arasynda mevkii hazyrlyklary faaliyetleri ile ilgili mutabakat muhtyrasy çerçevesinde yürütülen çaly?malar esnasynda gerek görsel, gerekse yazyly basyn-yayyn kurulu?larymyzda yanly? bilgilendirmelerden kaynaklanan Mersin ve Yskenderun Limanlarynyn ryhtym ve iskeleleri ile birlikte ABD tarafyndan kiralanmak süretiyle tamamen kapatyldy?y ?eklinde haberler gözlendi?i, 2- Kamuoyunun da malumlary oldu?u üzere bir KYT olan TCDD Genel Müdürlü?ü tarafyndan i?letilen Yskenderun ve Mersin Limanlary ile birlikte tüm limanlarymyzda ticari esaslaryn geçerli oldu?u, bu çerçevede limanlarymyzda bugüne kadar sürdürülen faaliyetlerin ayny ticari esaslar çerçevesinde hiçbir de?i?ikli?e u?ratylmadan devam etti?i, dolayysyyla ABD tarafyndan ady geçen limanlarymyzyn kapatylmasy gibi bir durum söz konusu olmady?y, Limanlarynda i? yapan tüm mü?terilerinin i?lemleri hiçbir aksamaya meydan vermeden yürütüldü?ü, 3- Bir yanly? bilgiden kaynaklandy?yna inandyklary Yskenderun ve Mersin limanlarynyn kapatyldy?y bilgisi limanlarynyn dolasyyla kamu kurumunun ticari kayyplaryna yol açabilecek nitelikte oldu?undan aracyly?ymyzla kamuoyunun ve mü?terilerimizin bu konuda do?ru bilgilendirilmesi, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymla, Deniz YPEK Genel Sekreter