• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi Faaliyetleri Değişiklikleri

Kıyı Tesisi Faaliyetleri Değişiklikleri

            Sayın Üyemiz,

            İLGİ:  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                          Müdürlüğü'nün 21.06.2018 tarih ve E.48679 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile;

            - 5312 Sayılı "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği" ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik acil müdahale planlarının uygulanması, hazırlıklı olma, kirliliğe müdahale, zararların tazmini ve mali sorumluluk garantilerinin bildirimi konularında icraya ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na verildiği, kıyı tesislerinin, bulundurdukları personel, teçhizat ve malzemelerle kirliliğe ilk müdahalede bulunmaları ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın talimatlarına uymaları gerektiği,

            - 5312 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin "Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı" başlıklı 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında, kıyı tesisi acil müdahale planlarının Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığı, kıyı tesislerinin hazırlayacağı planların denizde uygulanmasına ilişkin hususların, denizde acil müdahaleye hazırlıklı olma faaliyetlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da uygun görülmesini gerektirdiği, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca kıyı tesisi acil müdahale planlarının incelenmesinin "Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planlarının Hazırlama ve Uygulama Esaslarına İlişkin 2009/6 sayılı Genelge"  kapsamında yapıldığı, kıyı tesislerinin;      azalan/artan-değişen imkan ve kabiliyetleri ile ilgili her türlü değişikliği, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirmekle yükümlü olduğu, ayrıca, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ve 8 inci fıkrasında " Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir tarihte faaliyete geçecek kıyı tesisleri için, tesis acil müdahale planının hazırlanması, onaya sunulması ve onaylanması; tesisin faaliyete geçmesi için bir ön koşul olarak değerlendirilir" hükmünün yer aldığı,

            - Bu kapsamda, "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Hk. 2018/6 sayılı Genelge" kapsamında, kıyı tesislerinin imkan ve kabiliyetleri ile herhangi bir olay sonucu mevcut çevre şartlarının değişmesi, tesis prosesinde yapılan değişiklikler, tesis faaliyetlerinin değişmesi, gelen gemi tonajlarının büyümesi ve taşınan yüklerin artması gibi hususlar nedeniyle kıyı tesisi acil müdahale planlarında revizyona gidilmesi hasıl olduğunda "Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planlarının Hazırlama ve Uygulama Esaslarına İlişkin 2009/6 sayılı Genelge" şartlarını karşılayacak güncellemelerin yapılması ve gerekli acil müdahale malzeme ve ekipmanlarının ivedilikle tedarik edilmesine ilişkin gerekli duyuruların ve hazırlıkların yapılması istenmektedir.

              Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                              Saygılarımızla

                                                                                                         

 EKLER:

 EK-1:  İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)                                                                                                                Murat TUNCER

 EK-2: Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planlarının                                                                                               Genel Sekreter

            Hazırlama ve Uygulama Esaslarına İlişkin

            2009/6 sayılı Genelge

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                           BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                          - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                     - TAİS    

- T.D.İ. A.Ş.                                                                        - WISTA Türkiye Derneği

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                   - Deniz Turizmi Birliği Derneği          

- İDO A.Ş.

- GİSBİR 

 - GESAD                                                                                                                   

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.

- KOSTBİR

 - Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- UTİKAD

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 31, 33, 45, Meslek Grubu Üyeleri

 

 

 

 

                       

373_2550_EK-373.pdf