• Anasayfa
  • |
  • Öncelikli Ürün Listesi Tebliği Hak.

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği Hak.

Sayın Üyemiz,

Amacı, “15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesi” olarak belirtilen ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ, 18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’in konusu olan Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmakta olup; orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makina (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilecektir.

Öncelikli Ürün Listeleri; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup; yer verilen ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanmaktadır.

Makina sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Tebliğ’in Ek’inde yer verilen listede belirlenmekte olup; Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’ne Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) “Genel Duyurular” ve “Devlet Destekleri 2019” başlıkları altından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                   

630_3307_3307_630.pdf