• Anasayfa
  • |
  • Plastik Poşet Uygulamaları Hk.

Plastik Poşet Uygulamaları Hk.

İlgi:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.08.2019 tarihli ve 8632 sayılı yazısı.

             Sayın Üyemiz,

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun “Poşet Ücreti” başlıklı Ek-13’üncü maddesinde “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe girdiği hatırlatılarak;

            Bu kapsamda, satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nca belirlenmiş olduğu, bahse konu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmekte olup;

            Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 Sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi ve plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi uyarınca idari para cezalarının verildiği, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı hususları belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,          

İsmet SALİHOĞLU     

Genel Sekreter       

580_3136_3136_580.pdf