• Anasayfa
  • |
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2020/4)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2020/4)

25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair  Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2020/4)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, 02/01/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 01/01/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsamakta olup, "Su Ürünleri Sektörünün" T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar Madde -12'de belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğde, Su Ürünleri Sektörünü ilgilendiren 12.Maddesinde özetle;

1-Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin Karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerektiği,

2- Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin Karar kapsamında faiz indirimli işletme kredisine başvurabilmeleri için ise , Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsadığı,

3-Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasitenin esas alındığı,

4-Su ürünleri avcılığı yapmak üzere, Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi; bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirileceği, boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacağı, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edileceği,

5-Su ürünleri avcılığı yapmak üzere, Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğunun esas alınacağı,

hususları belirtilmektedir.

 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair  Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2020/4)" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Mevzuat/Duyurular Bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

359_1063_tc_ziraat_bankas_a__ve_tar_m_kredi_kooperatiflerince_tar_msal_retime_dair_d_k_faizli_yat_r_m_ve_i_letme_kredisi_kulland_.pdf