• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması Ve Muhasebeleştirilmesi İle Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması Ve Muhasebeleştirilmesi İle Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması Ve Muhasebeleştirilmesi İle Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik" 26 Ekim 2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmeliğin amacı; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bahse konu Yönetmelikte, Deniz Turizmi Tesisleri ve Deniz Araçlarından alınacak Turizm Payına ilişkin usul ve esaslar  Madde-6'da düzenlenmiş olup;

"Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları

MADDE 6 – (1) Turizm payı; deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Deniz turizmi araçları; Bakanlıktan deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari yatlar, kruvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri, dalabilir deniz turizmi araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi araçlarını kapsar.

(3) Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almak suretiyle sahip oldukları veya kiraladıkları deniz turizmi araçlarını, gezi, spor, turizm ve eğlence amacıyla işletenlerden turizm payı tahsil edilir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel yatlar da dâhil deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, yolculara yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz turizm tesislerinden turizm payı tahsil edilir."

şeklindedir.

Söz konusu Yönetmeliğin tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,               

İsmet SALİHOĞLU          

Genel Sekreter            

738_3770_t_rkiye_turizm_tan_t_m_ve_geli_tirme_ajans_n_n_b_t_esinin_haz_rlanmas_uygulanmas_harcamalar_n_yap_lmas_ve_muhasebele_tirilm.pdf