• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Sermayeli Şirketlerince Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken Bildirim

Yabancı Sermayeli Şirketlerince Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken Bildirim

Bilindiği üzere 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan yabancı sermayeli şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından her yıl mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulması zorunluluğu bulunmaktadır.

 
20.08.2003 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirleyen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği  11 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilerek,  yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirim şekillerinde değişiklik yapılarak Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)" uygulaması getirilmiştir.

 
Değişiklik sonrası  "Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler" başlıklı 5'inci maddesi şu şekildedir.
Madde 5 - a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.
 b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,
 1. ) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS'a giriş yaparak "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 2. ) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS'ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 3. ) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS'ta yer alan "Ortaklar Listesi" alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 4. ) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS'ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 5. ) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS'ta yer alan "Ortaklar Listesi" alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
    1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
   2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS'ta yer alan "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar."


Bu çerçevede 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubelerden istenecek bilgiler, E-TUYS aracılığıyla Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş olan kişiler (kullanıcı) tarafından yapılabilecektir. Bunun için şirket yetkilisinin E-tuys üyeliği için yetkili tanımlayıp e-imzasını aktifleştirmiş olması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

580_1336_yabanc_sermayeli_irketlerince_may_s_ay_sonuna_kadar_yap_lmas_gereken_bildirim_hk.pdf