• Anasayfa
  • |
  • Yardıma İhtiyacı Olan Gemilerin Sığınma Yerleri Kılavuzu Değişiklik Teklifi Hk.

Yardıma İhtiyacı Olan Gemilerin Sığınma Yerleri Kılavuzu Değişiklik Teklifi Hk.

İlgi      :Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 01.10.2019 tarihli MC(19)83 sayılı yazısı.

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesinin Deniz Emniyeti Komitesi 100’üncü toplantısında kararlaştırılan, “Yardıma İhtiyacı Olan Gemilerin Sığınma Yerleri” ile ilgili kılavuzun güncellenmesine yönelik değişikliklere ilişkin teklifler sunulmaktadır.

Kılavuz üzerindeki değişiklik teklifinde;

-Yardıma İhtiyacı olan gemilerin sığınma yerleri ile ilgili mevcut kılavuzun; yardıma ihtiyacı olan bir geminin sığınma talebiyle ilgili hadiseye konu olan sadece bir kıyı devleti olduğu varsayımına dayanılarak hazırlandığı, bununla birlikte yaşanan deneyimlerde sığınma talebine karşılık verilmediği takdirde sonuçlarının genelde birden fazla kıyı devletini etkileyebileceğinin göz ardı edildiği,

-Bu bağlamda, kıyı devletlerinin olayın ulusal yetki alanları dışında gerçekleşmesi halinde kendilerini olayın sorumluluğundan muaf görebildikleri, sonuçlarının birden fazla devleti ilgilendirebileceği düşünülen ulusal yetki alanları dışında gelişen hadiselerde, karar alma yönünde uluslararası anlamda operasyonel prosedürlerin sağlanmasının gerekliliği,

-Mevcut kılavuzda, denizcilik, kıyı güvenliği, liman ve yerel makamların tümüyle gemilerin sığınma taleplerini ilişkin karar verme sürecinde yetkili makam olarak gösterildiği, bu durumun karışıklığa ve karar alma sürecinde gecikmeye neden olduğu,

-Denizcilik Yardım Hizmetleri (MAS) hakkındaki A.950 (23) sayılı Kararda, ilgili kıyı devleti ile gemi kaptanları ve kurtarma operasyonlarında bulunanların iletişime geçeceği tek bir temas noktası sağlandığı, bir kıyı devleti için belirlenen MAS temas noktasının, diğer bir ülkenin devlet otoritesi seviyesinde iletişiminde temas noktası olarak görülmeyebileceği, birden fazla kıyı devletini ilgilendiren konularda otoritenin net bir şekilde belirlenmesinin, komşu ülkeler arasındaki iletişim, koordinasyon ve işbirliğini artırabileceği, belirlenecek olan bu yetkili ulusal makamın, Küresel Entegre Deniz Taşımacılığı Bilgi Sistemi (Global Integrated Shipping Information System-GISIS) içerisinde yer almıyorsa IMO’ya bildirilerek GISIS’de yer almasının sağlanması,

-Öte yandan mevcut kılavuzda, gemi kaptanları ve kurtarma operasyonlarında bulunanlar üzerinde yoğunlaşıldığı ancak sigorta kuruluşları ile klas kuruluşları gibi diğer tarafların da hadisenin çözümüne yönelik destek verdikleri, bu anlamda söz konusu tarafların rol ve sorumluluklarının da belirlenmesi,

-Mevcut kılavuzun, gemilerin nasıl sığınma yeri talebinde bulunacakları, talebin onaylanmasına ilişkin karar aşamasında risk değerlendirmesi ve denetimlerin nasıl yapılacağı ve iletişimin nasıl kurulacağı ile ilgili konuların netleştirilmesi ve güncellenmesi,

-Bu kapsamda bir sığınma yeri talep formu, durum raporunu da içeren karar süreci metodolojisi gibi standart bir format oluşturulmasının faydalı olacağı,

-Kullanımda olan kılavuzda, geminin sığınma yeri talebinin reddedilmesi sonrası izlenecek prosedürlere ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, kılavuzun söz konusu talebin karşılanması ve onayına ilişkin konuların bazı durumlarda kıyı devleti tarafından komşu devlete devir edebilmesi ile ilgili bilgi ve prosedürlerin sağlanmasına yönelik kılavuz içeriğinin geliştirilebileceği,

-Kılavuzda hadiselerin medya tarafında nasıl idare edileceği, sığınma için yardım talebinde bulunulan hadiselerle ilgili tecrübelerin paylaşılabileceği bölümlerin eklenmesinin dikkate alınabileceği,  

Söz konusu işlemlerde referans alınan uluslararası sözleşmelere bazı eklemeler yapılarak güncellenmesi hususlarını içerecek şekilde revize edilmiş taslak kılavuz Ek’te sunulmakta olup, kılavuza ilişkin görüş ve önerileriniz varsa Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                 

 

İsmet SALİHOĞLU                            

Genel Sekreter                              

 

Ek : İlgi Yazı  Ekleri (32 sayfa)

690_3574_ek_3574.pdf